ILRS

ILRS:N OHJELMAJULISTUS
ILRS- Uskonnollisten sosialistien kansainvälinen liitto ( the International League of Religious Socialists)- on uskonnolliset sosialistit useissa eri maissa yhdistävä sateenvarjo-organisaatio. Järjestö on perustettu Euroopassa 1920-luvulla. Nyt olemme levittäytyneet muihin maanosiin. Meillä on jäsenjärjestöjä Itävallassa, Iso-Britanniassa, Suomessa, Saksassa, Alankomaissa, Norjassa, Filippiineillä, Etelä-Afrikassa, Espanjassa, Ruotsissa ja Sveitsissä. Vaikutusvaltaisimmilla järjestöillä on yhteys omien maidensa sosialistisiin/sosialidemokraattisiin puolueisiinsa.

INSPIRAATIOMME

Ajamme tasa-arvoista maailmaa ilman luokkaeroja, ilman etnisiä ja uskonnollisia kiistoja sekä ilman sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta johtuvaa epätasa-arvoa. Ajamme maailmaa jossa kaikki ovat yhteiskunnallisesti tasa-arvoisia, jossa kaikki ovat tarpeellisia ja jokaisella on paikkansa.

Haluamme yhteiskunnan perustuvan solidaarisuuteen. Sosiaalinen tasa-arvo, moniarvoinen yhteiskunta ja kaikkien mukaan ottaminen ovat tavoitteitamme.
Toimintaamme ohjaavat perusarvot ovat sosiaalinen oikeudenmukaisuus, tasa-arvo, ihmisoikeudet ja kestävä kehitys. Ne ovat visiomme, analyysimme ja käytännön politiikkamme keskiössä työssämme sosialidemokraattisissa, sosialistisissa, uudistusmielisissä puolueissa ja uskonyhteisöissä omissa maissamme.

Pyrimme kestävään maailmanyhteisöön. Vallitseva maailman talousjärjestelmä aiheuttaa epätasa-arvoa (  rikastumista ja köyhtymistä) ja kestämätöntä kehitystä ( pulaa, sosiaalisia jännitteitä). Ihmiset menettävät uskonsa yhteiskuntaan ja hallituksiin. Yhteiskuntiemme sosiaalisen ja moraalisen kudoksen romahdus on mahdollinen.

Koemme uskonnon politiikan inspiroivana voimana vapautukseen, sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, kansalaissuuteen ja demokratiaan. Usko on toivon ja merkityksellisyyden lähde ja polku inhimilliseen kasvuun. Uskonnot ilmaisevat itseään yksilöiden, instituutioiden, kulttuurin ja taiteen kautta. Useimmille ihmisille kaikissa uskonnoissa heidän uskonsa on viisauden, elämän kunnioituksen ja toveruuden lähde.  Uskonto voidaan käyttää väärin, heijastamaan ihmiskunnan pahimpia puolia. Vastustamme uskonnon käyttöä ihmisten sortamiseen, väkivaltaan, demokratian vastustamiseen ja patriarkaalisen järjestelmän oikeuttamiseen yhteiskunnissa.

Uskomme kaikkien ihmisten olevan luotuja tasa-arvoisiksi. Tämä on perusta ihmisten väliselle sosiaaliselle oikeudenmukaisuudelle ja sovinnolle.

Olemme uudistusmielinen voima kohti avoimuutta ja demokraattista yhteiskuntaa. Järjestömme juuret ovat työväenliikkeessä ja kristillisessä ekumeenisessa liikkeessä. Kaikkien uskontojen uskonnolliset ihmiset yhdistyvät ILRS:ssä.
USKONTO YHTEISKUNNISSAMME

Tavoitteenamme on maallinen valtio moniarvoisessa yhteiskunnassa. Tämä tarkoittaa valtion erottamista uskonnollisten instituutioista ja yhdyskunnista. Tämä johtaa uskonnollisten tunnustusten hyväksymistä sosiaaliseksi tekijäksi eikä vain yksityiseksi tekijäksi. Valtion tulee käsitellä kaikkia uskonnollisia yhteisöjä ja instituutioita saman arvoisina.

Valtio voi olla parhaimmillaan maallinen mutta yhteiskunta ei. Uskonnon ja valtion erottaminen toisistaan ei tarkoita sitä, etteivät kirkot ja uskonnolliset yhteisöt saisi antaa poliittisia lausuntoja. Ne voivat antaa poliittisia lausuntoja niin kuin muutkin kansalaisyhteiskunnan toimijat.

Uskonnonvapaus on perusihmisoikeus. Meidän mielestämme jokaisella on oikeus valita oma maailmankatsomuksensa ja harjoittaa uskoaan tai katsomustaan. Jokaisella on myös oikeus kieltää tai erota uskonyhteisöstä.

Jokaisen lapsen tulisi saada opetusta uskonnoista omassa maassaan. Tieto muista on maallisissa yhteiskunnissa mahdollistaa siltojen tekemisen erilaisuuksien välillä.

Sekularismia tarvitaan suojelemaan sekä demokraattisia instituutioita ja eri uskontoja. Vastustamme suvaitsemattomia sekularisteja jotka haluavat kieltää julkiset uskonnon ilmenemismuodot kuten uskonnolliset asusteet, varusteet, toiminnan jne. Sekularismi ja ateismi ovat maailmankatsomuksia kuten uskonnotkin. Kukaan ei voi väittää julkista kenttää yksinoikeudekseen.

Vastustamme äärisekularistien yritystä demonisoida tietyt uskonnot ja vastustamme muukalaisvihaa. Haluamme edistää maailmanlaajuista uskontojen ja kulttuurien välistä vuoropuhelua taistelussa uskonnollista ja ateistista lahkolaisuutta sekä väkivaltaista äärimmäisyysaineksia vastaan.

Demokratia on osoittautunut parhaaksi rakenteeksi ajatusten vapauden, uskonnon harjoittamisen ja uskonnollisen moniarvoisuuden puolesta. Demokratia ja uskonto eivät ole kilpailevia tekijöitä. Uskonto voi olla demokraattisen yhteiskunnan elinvoimainen kumppani sen moraalien ja eettisen sitoutumisen, edustamiensa arvojen, kriittisten lähestymistapojensa ja kulttuurisen ilmenemisen kautta.

USKONNOLLISEN VASEMMISTON LIIKKEELLELÄHTÖ/ MOBILISAATIO

Korotamme ääntämme siellä missä uskonnollinen konservatismi kasvaa. Korotamme ääntämme erityisesti silloin kun Jumalan auktoriteetilla ja raamatullisella retoriikalla oikeutetaan vapaa markkinatalous ja nationalistinen ideologia. Haluamme tehdä selväksi, että sellainen ideologiaa kutsutaan epäoikeutetusti kristillisyydeksi.

Uskonnollisen oikeiston etiikka rajoittaa etiikan yksityiseen elämään ja on haluton muuttamaan jopa sortavia valtasuhteita perheissä ja yhteiskunnissa. Meidän etiikkamme kyseenalaistaa kaiken sorron, myös maailmantalouden aiheuttaman.

Ajamme jokaiselle oikeutta ottaa valta omassa elämässään. Taloudelliset resurssit pitäisi jakaa niin, että jokaisella olisi mahdollisuus tehdä valintansa henkilökohtaisten eikä vain taloudellisten olosuhteiden ehdoilla.

Maapalloistuminen voimakkaalla uusliberalistisella painotuksella on lisännyt tuloeroja, pääomien jakautumista ja muuttanut mielipiteitä. Mitkään taloudelliset argumentit eivät puolla nykyisiä valtavia eroja. Rajoittamaton rikastuminen aiheuttaa liian monen ihmisen köyhtymisen jännitteitä yhteiskunnissa. Se suosii ahneutta solidaarisuuden kustannuksella hallitsevana tekijänä ja johtaa taloudellisen systeemimme romahtamiseen ja ympäristömme pilaantumiseen ja tuhoon.

Tarvitsemme uutta oikeudenmukaisuuteen ja kestävään kehitykseen perustuvaa talousjärjestelmää. Ympäristön tuhoaminen, ilmastomuutos ja köyhyys uhkaavat ihmiskuntaa. Nykyinen sosioekonominen systeemi ei pysty luomaan oikeudenmukaista ja kestävää yhteiskuntaa.

Tarvitsemme uuden ”vaurauden” käsitteen johon sisältyy myös oikeudenmukaisuus, kestävä kehitys ja ihmisoikeudet. Bruttokansantuotteen kasvu ei välttämättä lisää vaurautta eikä tuo hyvää tulevaisuutta lapsillemme ja heidän tovereilleen muualla maailmassa. Oikea vaurauden kasvu voi myös erittäin hyvin liittyä yhteen tasa-arvon ja kestävän kehityksen kanssa.

Haluamme tuoda esiin arvojamme uskonnollisina sosialisteina julkisissa keskusteluissa ja politiikassa, erityisesti sosialistisissa / sosialidemokraattisissa puolueissa järjestömme jäsenmaissa. Kysymme politiikoiltamme ja puolueiltamme heidän arvoistaan politiikassa.

Uskonnollisina sosialisteina meillä on mahdollisuus toimia siltoina uskonyhteisöjen ja politiikan välillä. Haluamme tuoda panoksemme julkisissa uskonkysymyksissä uskonyhteisöjen, hallitusten ja poliittisten puolueiden välillä.

Uskonyhteisöt, kirkot ja moskeijat maissamme ovat usein hyvin yhteyksissä köyhien ihmisten elämään, usein jopa enemmän kuin puolueemme. Niillä on omat organisaationsa laupeuden työlle, diakonialle jne. Haluamme tuoda panoksensa ja tietonsa politiikan käytettäväksi järjestämällä tapaamisia poliittisten puolueuiden ja näiden uskonyhteisöjen välillä. Rohkaisemme jäsenjärjestöjämme järjestämään tällaisia tapaamisia kansallisella ja paikallisella tasolla.

Vastaa