KRISTITTY EI VOI OLLA VÄLINPITÄMÄTÖN

Kristilliset sosialidemokraatit ovat aivan tavallisia ihmisiä, jotka ovat Raamattua tutkiessaan tulleet siihen lopputulokseen, että sosialidemokraattinen aatemaailma lähinnä vastaa niitä yhteiskunnallista elämää koskevia ajatuksia, joista Raamatussa kerrotaan. Vain Jumala voi synnyttää ihmisessä ajatuksen todellisesta vapaudesta, veljeydestä ja tasa-arvosta.

Kristillisten sosialidemokraattien liitto perustettiin kevättalvella 1946.

Kristillisten sosialidemokraattien liitto on jäsenenä Pohjoismaiden Kristillisten Sosialidemokraattien Liitossa ja Interntional League of Religious Socialists -organisaatiossa.

Kristilliset Sosialidemokraatit – Veljeys-liike

Kristilliset sosialidemokraatit ovat vakuuttuneita siitä, että kristitty ei voi olla välinpitämätön kaikkea sitä epäoikeudenmukaisuutta kohtaan mitä maailmassa ja omassa maassamme tapahtuu. Ajatus kristillisestä lähimmäisen rakkaudesta täytyy voida soveltaa myös käytäntöön yhteiskunnalliseen toimintaan osallistumalla.

Veljeys-liike toimii kolmella tavalla:

  1. toimii kristittyjen yhteyslenkkinä puolueen sisällä,
  2. tuo esille kristillisen näkökulman puolueen johtaville elimille tärkeitä poliittisia päätöksiä tehtäessä ja
  3. toimii yhteyslenkkinä seurakuntien sosialidemokraattista aatemaailmaa edustavien ihmisten kesken.

Kristillisille sosialidemokraateille kaiken toiminnan perusta on usko. Raamattu ja kristillinen perinne ovat ensisijaiset ohjenuoraa. Sosialidemokraattisen puolueen periaateohjelman pidetään erinomaisena apuna kun oikeudenmukaisuutta sovelletaan käytäntöön yhteiskunnallisessa elämässä. Kristilliset sosialidemokraatit eivät pyri monopolisoimaan hengellisiä kysymyksiä, vaan uskovat siihen, että kristityt voivat vakaumukseni mukaisesti vaikuttaa kaikkialla ja kaikissa ihmisryhmissä. Myös muiden kuin kristittyjen kansalaisten filosofisia ja uskonnollisia vakaumuksia kunnioitetaan.

Jeesuksen julistuksen mukaan jokainen, joka uskoo pelastuu. Tämän mukaisesti Veljeys-liikkeeseen kuuluu eri kristillisten kirkkokuntien edustajia.

Kristilliset sosialidemokraatit pitävät aineellisen hyvinvoinnin oikeudenmukaista jakoa yhteiskunnassa tärkeänä, mutta korostavat nykyisessä aineellistuneessa yhteiskunnassa henkisten ja hengellisten arvojen keskeisyyttä.

Veljeys-liike kehoittaa jäseniään toimimaan ahkerasti omissa seurakunnissaan. Se toivoo jäseniltään kristillisen rakkauden osoittamista omalla esimerkillä käytännön elämässä. Kristilliset sosialidemokraatit uskovat, että tärkeämpää kuin tietyn ryhmän jäsenyys on uskon näkyminen käytännön teoissa ja tuloksissa. Tämä onkin Veljeys-liikkeen toiminnassa kaikkein keskeisintä. Kaikki ovat tervetulleita mukaan rakentamaan maailmaa, joka ei jätä ketään yksin.

”Ei ole tässä juutalaista eikä kreikkalaista, ei ole orjaa eikä vapaata, ei ole miestä eikä naista, sillä kaikki Te olette yhtä Kristuksessa Jeesuksessa.” (Gal. 3:28)

Veljeys-liikkeen tavoitteet ja päämäärät:

Kristilliset sosialidemokraatit tahtovat ennenkaikkea rakentaa oikeudenmukaista ja sorrosta vapaata yhteiskuntaa sekä korostaa kristillistä veljeyttä, rakkautta ja vastuuta.

Veljeys-liikkeen pyrkimyksenä on:

  • soveltaa evankeliumin eettisiä periaatteita käytännön politiikassa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin
  • vaikuttaa rauhan ja yhteisymmärryksen saavuttamiseksi yksityisten ihmisten ja kansakuntien välillä; poistaa rotuvastakohtaisuuksia ja tasoittaa suuria eroja maailman rikkaiden ja köyhien maiden välillä
  • edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta aktiivisella sosiaalipolitiikalla
  • työskennellä terveiden elämäntapojen ja eettisten arvojen puolesta
  • puolustaa ihmistä ja hänen yksilöllisyyttään massakulttuurin ja henkistä tasapainoa horjuttavien vaikutteiden alla
  • puolustaa rakkauden, henkisen yhteenkuuluvaisuuden ja kasvun ensiarvoisuutta ihmisten keskinäisissä suhteissa.

Vastaa